Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija kupaca

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br.62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) direktor preduzeća RA&CO doo, Ilije Ognjanovića 4/11, 21000 Novi Sad (u daljem tekstu RA&CO) dana 01.02.2021 godine donosi:

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija kupaca
Član 1.
Pravilnikom se bliže uređuju postupak i način rešavanja reklamacija kupaca u slučaju neisporuke naručenih proizvoda.
Član 2.
RA&CO d.o.o. prodaje svoje proizvode na malo putem interneta tako da vodi računa o pravima potrošača na zaštitu u slučaju neispunjavanja obaveza od strane firme prodavca.
Član 3.
Kupac ima pravo na reklamaciju u skladu sa odredbama ovog pravilnika i Zakona o zaštiti potrošača.
Prava i obaveza potrošača
Član 4.
Potrošač mora biti upoznat sa pravilnikom i načinom reklamacija, kao i ostalim članovima Pravilnika,
a u skladu sa Zakonom o zaštiti prava potrošača.
Član 5.
Kako bi imao pravo na reklamaciju kupac mora dostaviti bilo kakakv dokaz o kupovini proizvoda kompanije
RA&CO na sajtu erestan.rs
Član 6.
Kupac nema pravo na reklamaciju ako nema dokaza o plaćanju proizvoda tj. kupovini na sajtu erestan.rs kao i ako proizvod nema nedostataka , ili su isti nastali greškom kupca.
Član 7.
Potrošač ima pravo da na sajtu erestan.rs obavlja kupovinu robe, pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim karakteristikama proizvoda, pravo na reklamaciju, naročito o mestu prijema i načinu postupanja kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu nesaobraznosti robe na način regulisan ovim Pravilnikom i zakonskim propisima.
Obaveze RA&CO d.o.o.
Član 8.
RA&CO d.o.o. je u obavezi da za kupljenju robu preko sajta erestan.rs izda fiskalni račun sa svim propisanim elementima.
Član 9.
RA&CO d.o.o. poštuje odredbe zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača.
Postupak reklamacije
Član 10.
Potrošač reklamaciju može izjaviti elektronskim putem na adresu racoerestan@gmail.com .
Potrošač reklamaciju može izjaviti isključivo uz dostavu fiskalnog isečka,
odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa…).
Član 11.
RA&CO d.o.o. je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Odgovor RA&CO d.o.o. na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.
Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Ukoliko RA&CO d.o.o. iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Član 12.
RA&CO d.o.o. je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje
1 godinu od dana podnošenja reklamacije potrošača.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi (naziv,cena), kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
Član 13.
Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od prodavca zamenu proizvoda,
ili da traži povraćaj novca. Svaka zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača,
uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Član 14.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije i uputstva za upotrebu u pogledu namenske upotrebe proizvoda.
Član 15.
Potrošač nema pravo na reklamaciju, ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom.
Član 16.
O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem,
slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Član 17.
Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija može doneti odluku:
1. Da se kupljena roba zameni novom
2. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema fiskalnom isečku
Član 18.
Svi troškovi koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije padaju na teret RA&CO d.o.o.
Ukoliko se ispostavi da je reklamacija neosnovana, troškove dostave u slučaju vraćanja proizvoda snosi Kupac.
Ovlašćenja i odgovornosti
Član 19.
Ukoliko prodavac i potrošač ne mogu da reše potrošački spor rešavanje spora je u nadležnosti nadležnog suda.
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču (kupcu), odgovorno lice u smislu ovog Pravilnika je ovlašćeno lice RA&CO d.o.o., u zavisnosti od konkretnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.
Član 20.
Potrošač mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe koju je kupio preko internet sajta erestan.rs kao i gde i kome se podnosi reklamacija i ostalim odredbama Pravilnika.
Pravo na odustajanje
U skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br.62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) obaveštevamo vas o sledećem:
Obrazac izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: racoerestan@gmail.com
ili na adresu firme: RA&CO d.o.o. Ilije Ognjanovića 4, 21000 Novi Sad.
Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalan račun i obrazac
– izjava o odustanku od ugovora.
Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora prema Članu 37. tačka 5 Zakona o zaštiti potrošača ukoliko je roba koja je isporučena zapečaćena, a otpečaćena je nakon isporuke te se s toga ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata RA&CO d.o.o. Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije zaključen i nastaju obaveze iz čl.34 i 35 ovog zakona. RA&CO d.o.o. je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača po osnovu ugovora o prodaji robe koji se zaključio preko internet sajta,uključujući i troškove isporuke a najkasnije 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. RA&CO d.o.o. vrši povraćaj plaćanja koristeći ista sredstva koje je potrošač koristio. RA&CO d.o.o. nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudila RA&CO d.o.o.
RA&CO d.o.o. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Lama d.o.o. u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.Potrošač je dužan da vrati robu RA&CO d.o.o.,
bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- Izjavu o odustanku od ugovora

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde i kada popunite pošaljite nam formular mejlom.
Hvala Vam na poverenju.